Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 będzie przeprowadzona w formie papierowej  w szkołach.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci urodzone w 2013 roku.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie organizowany oddział przedszkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2012 roku.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w wybranej placówce wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka i składają go w szkole.

Wniosek i zgłoszenie są również dostępne na stronie UM w Wadowicach: www.wadowice.pl

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE DANEJ SZKOŁY

WNIOSEK WYPEŁNIAJĄ RODZICE REKRUTUJĄCY DZIECKO DO SZKOŁY SPOZA OBWODU I SPOZA GMINY (patrz: rekrutacja uzupełniająca)

  • Wypełnione zgłoszenie/wniosek powinno być podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecka;
  • Podpis złożony na zgłoszeniu/wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
  • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej;
  • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć;
  • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do przyjęcia;
  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
  • Komisja rekrutacyjna:

>> przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

>> podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

>> wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

>> wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumenty niezbędne     do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów określają zapisy Uchwały Nr XXXIII/259/2017     z dnia 10 marca 2017 r., której treść jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wadowicach.

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1301591,uchwala-nr-xxxiii2592017-rady-miejskiej-w-wadowicach-z-dnia-10-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-kry.html

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

Czynność

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2019 - 8.04.2019

20.05.2019 - 31.05.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

do 12.04.2019

do 07.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

12.06.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2019 - 17.05.2019

12.06.2019 - 18.06.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.05.2019

19.06.2019

Pliki do pobrania:


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.