13-02-2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. 2019, poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 )

5)osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu wadowickiego kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona od 24 lutego do 9 kwietnia 2020 r.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wadowickiego mieści się w Wadowicach, ul. Spadzista 10.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Wadowickiego  zasięgiem swojego działania obejmuje następujące  gminy: Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Lanckorona,  Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wieprz.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się  w miejscu  i terminie określonym w wezwaniu.