Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

25-03-2020

Informacja dla spółek wodnych Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Wadowicach w związku
z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 16.03.2020 r.  informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie  działalności bieżącej spółki lub związków spółek w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb zrzeszonych w nich osób.

Termin składania wniosków do 5 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać/przesłać na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Załączniki (wszystkie do pobrania poniżej):
1. zasady przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych,
2.  wzór wniosków o dotację (zał. nr 1 i zał. nr 2 do „Zasad”),
3.  wzór umowy,
4.  wzór protokołu z odbioru prac i robót (zał. nr 3 do „Zasad”),
5.  wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót na zaplanowanych obiektach (zał. nr 4 do „Zasad”),
6.   informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne środków dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz o wartości wykonanych robót (zał. nr 5 do "Zasad"),
7.  zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych przez związki spółek wodnych, w tym ze środków dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych (zał. nr 6 do "Zasad" ).