Zgodnie z zapisami Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok informujemy o wysokości niewykorzystanych środków finansowych w ramach przeprowadzonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Szczegóły w dokumencie poniżej:

Informacja o niewykorzystanych środkach