Romea Strata już oznakowana w Gminie Wadowice!

W styczniu 2019 r. Gmina Wadowice dołączyła do wyjątkowego grona! Będąc na szlaku pielgrzymkowym stała się częścią projektu łączącego różne narody europejskie z bogatym dziedzictwem kulturowym. W tym tygodniu rozpoczęto pracę nad oznaczeniem tego szlaku w naszej okolicy.

Szlak „Romea Strata” umożliwia poznawanie naszego kontynentu, a także rozwijanie zrównoważonej turystyki kulturowej przynoszącej zyski lokalnym społecznościom. Jest to szansa na nową formę promocji, uatrakcyjnienia oferty turystyczno – pielgrzymkowej i rozwoju gminy. Stanowi to również prestiż dla lokalnej społeczności wzmacniając ich więzi z lokalnym dziedzictwem i aktywizując do ożywienia gospodarczego.

Stowarzyszenie „Associazione Europea Romea Strata” działające od listopada 2018 r. ma za główny cel odtworzenie dawnych szlaków pielgrzymkowych do Rzymu i udostępnienie ich współczesnym turystom – pielgrzymom. Trasy szlaków będą prowadzić od Morza Bałtyckiego (Estonia, Łotwa, Litwa) przez Europę Środkowo-Wschodnią (Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Słowenia), a dalej przez Alpy do północno-wschodnich Włoch. Stamtąd do Jerozolimy lub przez Toskanię na zachód do Santiago de Compostela albo na południe do Rzymu. Obecnie została wytyczona trasa prowadząca przez Włochy (Via Romea), a w następnym etapie zostaną wytyczone odcinki w poszczególnych krajach. Po wytyczeniu szlaku pielgrzymkowego „Romea Strata”, który będzie szlakiem historycznym, kulturowym, turystycznym i religijnym, Stowarzyszenie będzie się ubiegać o wpisanie go na listę Europejskich Szlaków Kulturowych i uzyskanie certyfikatu Rady Europy. Pierwszym szlakiem kulturowym została uznana droga św. Jakuba.

W czerwcu 2018 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wadowicach uczestniczyli, we włoskiej Aquileii, w pierwszym generalnym spotkaniu członków Stowarzyszenia, a we wrześniu tego samego roku odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Naukowego „Associazione Europea Romae Strata”. Na początku 2019 r. Gmina Wadowice, po uzyskaniu stosowanych zezwoleń, przystąpiła do „Stowarzyszenia Rome Strata” jako członek założyciel.

W tym samym roku odbyło się robocze spotkanie pracowników Referatu Obsługi Ruchu Turystycznego UM Wadowice na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia AERS, Uniwersytetu KEN oraz przewodników turystycznych. Głównym tematem spotkania było wytyczenie przebiegu polskiej trasy „Europejskiej Drogi Rzymskiej”. Wówczas zaprezentowano hipotetyczny przebieg szlaku na terytorium Polski w oparciu o historyczne tradycje pielgrzymkowe.

Na przełomie maja i czerwca 2021 r. stowarzyszenie AERS zorganizowało pielgrzymkę, która miała na celu poznanie Drogi Rzymskiej, a konkretnie jej jednego 1000 km odcinka w 47 dni. Ta pierwsza pielgrzymka przebiegała od Krakowa (przez Wadowice) do Aquilei poprzez Republikę Czeską, Austrię i Włochy. W kolejnym roku zaplanowano etap włoski od Aquilei do Rzymu, a w 2023 r. etap północny szlaku od Morza Bałtyckiego do Velehradu. Pielgrzymka miała formę sztafety, na granicy państwowej delegacje przekazywały sobie symbol Drogi Rzymskiej – pałeczkę sztafety. Każdy uczestnik miał prawo decydować, w którym momencie dołączy do pielgrzymki i kiedy zakończy w niej swój udział. W niektórych miejscach na trasie pielgrzymki przewidziane imprezy związane z tym wydarzeniem.

W lipcu tego samego roku do Wadowic dotarli kolejni pielgrzymi, których powitali pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy miasta. Była to już druga pielgrzymka szlakami Romea Strata, w którą zaangażowała się Gmina Wadowice. Była ona jeszcze większym wyzwaniem, gdyż pielgrzymi w zaledwie 18 dni pokonali ponad 2200 km.

We wrześniu 2022 r. Urząd Miejski w Wadowicach był gospodarzem seminarium naukowego, poświęconego uwarunkowaniom rozwoju Szlaku Kulturowego Romea Strata w Województwie Małopolskim. Organizatorami wydarzenia, oprócz wadowickiego magistratu, był Uniwersytet KEN w Krakowie, a wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i podmiotów kościelnych, położonych na trasie małopolskiego odcinka szlaku. W trakcie seminarium pracownicy Urzędu Miejskiego w Wadowicach opowiedzieli o doświadczeniach gminy i roli samorządu terytorialnego w tworzeniu szlaków kulturowych. Druga część seminarium poświęcona została dyskusji i wymianie doświadczeń oraz określeniu obszarów współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem oferty szlaku.

W bieżącym roku dokonano wizji lokalnej w terenie, oszacowano długość szlaku na obszarze Gminy oraz określono potrzeby w zakresie jego oznakowania. Aktualnie trwa montowanie słupków i tablic na poszczególnych fragmentach szlaku w mieście, jak i na obszarze wiejskim.