30-10-2019

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2019 r.
Powiat Wadowicki przystąpił do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu w 2019 r.”, realizowanego ze środków PFRON. Jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.

Program skierowany jest do poszkodowanych na skutek żywiołu osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży), które posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), zamieszkujących na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych.

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:
* w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego;
* w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Do składanych wniosków należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części 5 wniosków. Warunki uczestnictwa w programie osoba niepełnosprawna musi spełniać zarówno w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc, a także w dniu podejmowania przez realizatora decyzji o przyznaniu wnioskodawcy pomocy.

Uzyskanie pomocy finansowej w ramach jednego z modułów nie wyklucza możliwości uzyskania pomocy w innym module.

Wnioski można składać w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 r. Wnioski mogą być składane bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, pok.2 lub wysłane pocztą na ww. adres. Szczegółowe informacje w sprawie realizacji programu można uzyskać  pod numerem telefonu 33 8709012, 33 8709014, na stronie www.pcpr-wadowice.pl  oraz na stronie www.pfron.org.pl
Dokumenty do pobrania  (poniżej):
1. Wzór wniosku- Moduł I
2. Wzór wniosku Moduł II
3. Klauzula RODO
4. Treść Programu
5. Kierunki Programu
6. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których mieszkańcy mogą być objęci pomocą