Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Gmina Wadowice wysoko w rankingu projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z RPO WM w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR. Gmina Wadowice ze swoim projektem pn.: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, otrzymała dofinansowanie w wysokości 655 323,67zł. Całkowita wartość projektu to 770 969,03zł. Działania w ramach projektu będą realizowane w okresie od  01-09-2020 do 31.07.2022.

Dzięki zdobytym środkom zostanie utworzony nowy oddział w Przedszkolu nr 3 w Wadowicach dla 22 dzieci. Środki pozwolą m.in. na adaptację i dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie w niezbędny sprzęt, zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych.

Zakres projektu obejmuje również zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć specjalistycznych, zwiększenie oferty edukacyjnej z zakresu: terapii ręki, treningu słuchowego Tomatisa, zajęć ruchowo- muzycznych, arteterapii, oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi w Przedszkolu Nr 3 w  Wadowicach i w Oddziale Wychowania Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wadowicach.

    Galeria zdjęć