Urząd Miejski w Wadowicach poszukuje osoby z wykształceniem inżynierskim na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycyjnym. Chcesz pracować dla rozwoju naszej gminy? Ta oferta jest dla Ciebie!

 

PRACA SZUKA CZLOWIEKA - Nabór na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynierskie)
 • znajomość przepisów prawnych w tym ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także problematyki w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym zadań własnych gminy
 • znajomość przepisów prawa dotyczących wydatkowania publicznych środków finansowych, znajomość procedur przetargowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów biurowych
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 • umiejętność redagowania pism
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane (magisterskie)
 • 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • obsługa programu kosztorysowego
 • obsługa oprogramowania CAD
 • umiejętność zarządzania budżetem w zakresie prowadzonych spraw
 • znajomość procedur w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych
 • prawo jazdy kat. B

Cechy osobowe:

 • umiejętność pracy w grupie
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • kreatywność
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Merytoryczne przygotowywanie procesu realizacji kubaturowych inwestycji budowlanych i remontowych pod względem formalno – prawnym, z uzyskaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozwolenia na budowę, w celu wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.
 2. Opracowywanie programów rozbudowy i rozwoju gminnego budownictwa komunalnego wraz z planem finansowym realizacji programu w perspektywie wieloletniego planu finansowego Gminy.
 3. Opracowywanie zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji oraz remontów gminnych budynków i obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
 4. Realizacja zadań projektowych oraz robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu gminnych budynków i obiektów budowlanych w tym:
 • pełnienie funkcji inwestora w stosunku do gminnych budynków i obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie i koordynacja realizowanych usług projektowych oraz prowadzonych robót inwestycyjnych i remontowych gminnych budynków i obiektów budowlanych;
 • rozliczanie oraz uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót w  ramach realizowanych zadań inwestycyjnych;
 • organizowanie oraz uczestnictwo w przeglądach pogwarancyjnych robót inwestycyjnych i remontowych;

5. Gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do planowanych zadań projektowych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu budynków i obiektów budowlanych w tym:

 • sporządzanie obmiarów robót inwestycyjnych;
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskania decyzji na budowę i remont gminnych budynków    i obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie realizacji projektów architektonicznych dla robót inwestycyjnych i remontowych gminnych budynków i obiektów budowlanych;

6. Prowadzenie rejestru wydatków i umów realizowanych w ramach budżetu Gminy Wadowice w zakresie powierzonych obowiązków. Współpraca przy przygotowywaniu postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, a w szczególności:

 • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich lub wycen inwestorskich itp. i przekazywanie ich do zespołu stanowisk ds. zamówień publicznych;
 • współpraca z zespołem stanowisk ds. zamówień publicznych przy określaniu warunków udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach powierzonych obowiązków;
 • współpraca przy określeniu ogólnych warunków umowy dla realizowanych w Wydziale zamówień publicznych;
 • współpraca z zespołem stanowisk ds. zamówień publicznym w zakresie merytorycznym niezbędnym do opracowania SIWZ dla zadań realizowanych przez pracownika w ramach powierzonych obowiązków.

7. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

8. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania i realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu gminnych budynków i obiektów budowlanych.

9. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań;

10. Współuczestniczenie w kontaktach prowadzonych przez jednostki mające uprawnienia do kontroli;

11. Sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie informacji organom Gminy, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego i instytucji państwowych;

12. Prowadzenie spraw związanych z powierzonymi zadaniami zgodnie z harmonogramem wydatków Budżetu Gminy;

13. Odpowiedzialność za realizację planu finansowego i budżetu Gminy zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków w oparciu o ustawy o Finansach Publicznych i Prawo Zamówień Publicznych;

14. Wykonywanie innych czynności zleconych doraźnie przez Kierownika Wydziału Inwestycyjnego oraz Burmistrza Wadowic.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty:

W I etapie rekrutacji (składania ofert):

– CV oraz list motywacyjny,

– wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia

W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):

– kopie dyplomu ukończenia studiów,

– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 20 kwietnia 2021 roku, do godz. 1500  na dzienniku podawczym Urzędu (w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Termin składania dokumentów:

2021-04-20

 

Dodatkowe informacje:

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Warunki pracy:

– praca biurowa i w terenie

– kontakt z petentem (udzielanie informacji: bezpośrednio, telefonicznie i mailowo);

– praca przy komputerze;

– brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – praca na drugim piętrze (brak windy, dostosowanego WC)


Rozstrzygnięcie naboru:

Informacje zostaną uzupełnione po zakończeniu procesu rekrutacji.