20-03-2019

Służby mundurowe podsumowują

Głównym punktem wtorkowego (19.03.) posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku była ocena bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Przedstawił ją p.o. Komendanta Powiatowego Policji – podinsp. Arkadiusz Śniadek. Niestety, w stosunku do lat poprzednich pogorszyło się bezpieczeństwo na naszych drogach. W 2018 r. odnotowano 130 wypadków drogowych i 1 196 kolizji. W ich wyniku zginęło 11 osób, natomiast rannych zostało 155 osób. Spadła natomiast liczba przestępstw kryminalnych, a jednocześnie zwiększyła się ich wykrywalność. W porównaniu do lat ubiegłych zanotowano mniejszą liczbę kradzieży z włamaniem i rozbojów, mniej przypadków przemocy w rodzinie oraz wydanych „niebieskich kart”. W 2018 r. Policja kontynuowała również działania prewencyjne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

W drugiej części spotkania uwagę zebranych skupiła informacja Komendanta Powiatowego PSP bryg. Pawła Kwarciaka dotycząca działań straży pożarnej będących następstwem silnych wiatrów, wiejących na terenie naszego powiatu od 9.03. do 17.03.2019 r. W ww. okresie straż interweniowała 503 razy. Najwięcej, bo aż 103 interwencje miały miejsce na terenie gminy Wadowice. W wyniku silnych wiatrów uszkodzonych zostało 187 budynków (mieszkalnych i gospodarczych), na 10 budynkach zerwany został dach. Powstały również 243 wiatrołomy. Poszkodowana w wyniku ww. wydarzeń została na szczęście tylko jedna osoba. W usuwanie skutków silnych wiatrów zaangażowani byli zarówno strażacy z JRG w Andrychowie i Wadowicach, jak również druhowie z jednostek OSP działających na terenie powiatu.

Przedstawiciele straży pożarnej oraz gmin podkreślali, iż dzięki szybkiemu przepływowi informacji oraz współpracy między poszczególnymi służbami i instytucjami możliwa była szybka i skuteczna reakcja na skutki powstałych w wyniku silnych wiatrów zagrożeń i uszkodzeń.


1000 Znaków do wykorzystania