Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KR1W/00081201/0, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Przetargi odbędą się w dniu 12.10.2021 r. na Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 24B, w godzinach podanych w tabeli:

Powiat Wadowicki ma do sprzedaży działki w Radoczy

Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny sprzedaży ww. działek został doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki na dzień sporządzania ogłoszenia o przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium w wysokości podanej w tabeli dla odpowiedniego numeru działki powinno znaleźć się na koncie Starostwa w terminie do dnia 05.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2 oraz opublikowana na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl w zakładce „Ogłoszenia i  komunikaty” – „Nieruchomości na sprzedaż”. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 1 – codziennie w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr 33 8734 263.

Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Powiat ma w Radoczy działki do sprzedania

Powiat Wadowicki ma do sprzedaży działki w Radoczy