Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Praca socjalna rozumiana w sensie definicji, to interdyscyplinarne działanie zawodowe biorące sobie na cel pomoc osobom, a także rodzinom w procesie wzmacniania i/lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym. Jako funkcjonowanie w społeczeństwie ustawodawca ma na myśli prawidłowe pełnienie ról społecznych w oparciu o właściwe warunki. Praca socjalna to dbanie o zmianę losu ludzi słabszych i niezaradnych życiowo w celu poprawienia ich sytuacji materialnej.

Praca socjalna Szczecin to praca szczególna. Efektem pracy socjalnej ma być umożliwienie konkretnym osobom właściwą adaptację oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jakie są cele pracy socjalnej?

• Wsparcie zmian społecznych

• Rozwiązywanie sporów i problemów pomiędzy ludźmi

• Pomoc w poprawie jakości życia

Dla kogo pracują pracownicy socjalni?

Praca i wysiłki pracowników opieki społecznej są skierowane do grup najbardziej narażonych na niewłaściwe funkcjonowanie wśród społeczeństwa. Polski ustawodawca wyraźnie określił z jakich powodów obywatele mogą znaleźć się pod opieką ośrodków pomocy społecznej.

Z jakich powodów opieka społeczna udziela pomocy?

• Życie w biedzie - w warunkach uniemożliwiających właściwe funkcjonowanie,

• Brak jednego lub obojga rodziców,

• Nieposiadanie stałego lub żadnego zatrudnienia,

• Brak stałego miejsca zamieszkania, bezdomność,

• Trwały lub tymczasowy ubytek na zdrowiu – niepełnosprawność,

• Sytuacja ciężkiej choroby,

• Przemoc- ofiary przemocy domowej mogą liczyć na profesjonalne wsparcie,

• Ochrona i pomoc dla osób będących ofiarami handlu ludźmi,

• Ochrona i pomoc dla rodziców i matek w celu ochrony życia ich dzieci,

• Niezaradności w kwestiach sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

• Pomoc w zakresie integracji imigrantów,

• Pomoc w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

• Pomoc w leczeniu choroby alkoholowej,

• Pomoc w przypadku narkomani,

• Pomoc w przypadku tragicznych zdarzeń losowych,

• Pomoc w przypadku klęski żywiołowej lub klęski ekologicznej.

Praca w MOPS to nie bajka

Czy istnieją jakieś metody, według których pracują pracownicy socjalni?

Za klasyczne metody pracy socjalnej uznaje się:

• Pracę socjalną w trybie indywidualnym,

• Pracę socjalną w trybie grupowym na przykład z konkretną rodziną potrzebująca pomocy,

• Pracę socjalną z lokalnym środowiskiem.

Formy pracy socjalnej:

• Pomoc w rozumieniu ratowania życia, na przykład w przypadku powodzi,

• Pomoc polegająca na udzieleniu właściwej opieki na przykład w przypadku, kiedy rodzinę lub osobę spotyka nieszczęście/ sytuacja losowa, z którą nie może sobie samodzielnie poradzić,

• Pomoc w postaci wizyt w poradni rodzinnej,

• Pomoc w kompensacji społecznej- należy to rozumieć jako pomoc mająca na celu wyrównywanie braków środowiskowych powodujących zbyt duże różnice w społeczeństwie.

Pracownik socjalny – co to oznacza?

Pracownik socjalny to osoba odpowiednim przygotowaniem do pracy z osobami dysfunkcyjnymi i niewłaściwie funkcjonującymi w społeczeństwie. Taka osoba musi spełniać określone wymagania zawarte w ustawie dotyczącej pracowników służb odpowiedzialnych za pracę socjalną. Żeby zostać pracownikiem socjalnym trzeba ukończyć kierunkowe studia na określonym kierunku. Pracownik socjalny musi być osobą dobrze przygotowaną do pracy z ludźmi.