Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/309/2021 Rady Miejskiej w  Wadowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2022 r., zostały wyłączone nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tzw. nieruchomości niezamieszkałe oraz część niezamieszkała nieruchomości tzw. mieszanych, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych wyłączenie dotyczy jedynie części niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Projekt bez tytulu 18 1024x726 - Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice dotyczące nieruchomości niezamieszkałych obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zostanie automatycznie wygaszona, chyba, że właściciel nieruchomości wcześniej zdecyduje się wystąpić z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wtedy deklaracja wygaśnie w terminie złożenia deklaracji tzw. zerowej.

Właściciele powyższych nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Wadowice (rejestr dostępny w BIP Urzędu Miejskiego w Wadowicach).

W  przypadku nieruchomości  tzw. mieszanych, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości powinni:

– uiszczać w gminie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część, na której zamieszkują mieszkańcy, zgodnie ze złożoną deklaracją;

– zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych spoczywa na właścicielu lokalu, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej.

WAŻNE : Mając na uwadze powyższe, Wydział Ochrony Środowiska informuje, że do dnia 31.01.2022 r. należy dostarczyć kopię  w/w umowy do Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., natomiast do końca grudnia każdego roku, dowody regularnego uiszczania opłaty za te usługi.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest zobowiązany:

  • wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;
  • prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie);
  • zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, która musi być zgodna z przepisami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice (częstotliwości odbioru i wielkości pojemników);
  • utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności  niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W przypadku nie uiszczenia opłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 33/873-18-11 wew. 224, 218.