Burmistrz Wadowic informuje, że zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Ustawodawca przewiduje wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, którymi są m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

–  które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

– których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tzw. CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. DO BURMISTRZA WADOWIC.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania

Do wniosku należy dołączyć:

– oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania ww. podmiotów,

– dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wskazanych w ustawie.

Więcej informacji na temat dodatku dla podmiotów wrażliwych można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, Wadowice, pokój nr 52 lub 53.

Kontakt telefoniczny: 33 873 18 11 wew. 210, 211

UWAGA: Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa nie dotyczy. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Pliki do pobrania:

  • Instruktaz_Jak_wypelnic_wniosek_podmioty_wrazliwe-1.docx (DOCX: 36.48kB)
  • wersja_edytowalna__Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_odblok.xlsx (XLSX: 27.21kB)
  • WNIOSEK_O_WYPLATE_DODATKU_DLA_NIEKTORYCH_PODMIOTOW_NIEBEDACYCH_GOSPODARSTWAMI_DOMOWYMI_Z_TYTULU_WYKORZYSTYWANIA_NIEKTORYCH_ZRODEL_CIEPLA-3.docx (DOCX: 36.38kB)